Erste Eindrücke - Shinko Kurokumo R2 270mm by Shiro Kamo