Vorstellung: Hiroshi Kato Wa-Bunka 160mm AS Kurouchi